Algemene Voorwaarden

Geheimhouding en klachtenregeling 

 1. Lisa Schoenmaker houdt zich aan de geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met zijn/haar/diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (huisarts/medisch specialist) overhandigd of medegedeeld.
 2. Wanneer de cliënt feedback heeft over Lisa Schoenmaker en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan Lisa Schoenmaker zelf mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de feedback of de klacht wenden tot de onafhankelijke klachtenregeling en door beroepsvereniging NFG erkende geschillencommissie https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html. Deze informatie zal door alle betrokken partijen vertrouwelijk worden behandeld.
 3. Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn/haar/diens casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken in intervisie en supervisie, dit ter optimalisatie v/h begeleidingstraject. Lisa Schoenmaker, alsmede collega’s, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding. De supervisor is geregistreerd bij het Ambulatorium van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en handelt in opdracht van Lisa Schoenmaker.

Algemene bepalingen

 1. Lisa Schoenmaker houdt zich aan de bepalingen van de WGBO en de ethische en overige beroepscode die op haar professie van toepassing is.
 2. Lisa Schoenmaker is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar/hun/diens bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 3. Deelname aan het consult, de sessie of de therapie is op eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard kan cliënt zich richten tot zijn/haar/hun/diens huisarts/behandelend arts.
 4. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. Bij het niet tijdig afmelden van een afspraak, behoudt Lisa Schoenmaker zich het recht de voorgenomen behandeling bij de cliënt in rekening te brengen.
 5. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
  1. Cliënt geeft mondeling of per e-mail aan de psychotherapie / counseling / coaching te willen beëindigen;
  2. Lisa Schoenmaker geeft per e-mail aan de overeenkomst te willen beëindigen. Dit doet Lisa Schoenmaker alleen wanneer:
   1. Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van Lisa Schoenmaker;
   2. Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en Lisa Schoenmaker;
   3. Lisa Schoenmaker van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en haar competentie zij niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.
   4. Wanneer er langer dan 3 maanden na de laatste sessie geen nieuwe sessie is gepland wordt de overeenkomst automatisch beëindigd, tenzij expliciet is afgesproken de overeenkomst in stand te houden.